Giới thiệu    Điệu lệ
ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG
 
Cập nhật ngày 27/08/2015 06:56:43 - Số lần đọc : 1395

                   HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỈNH KIÊN GIANG                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

              ----------------------                                      ------------------------------------------

                                                                                          Rạch Giá, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG

 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

Chương 1

TÊN GỌI- TÔN CHỈ- MỤC ĐÍCH

 

Điều 1. Tên gọi

          1- Tên tiếng Việt: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

  Tên tiếng Anh: Kien Giang Business Association.

               Tên viết tắt: KIGIBA.

          2- Trụ sở của Hiệp hội được đặt tại số 273 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 

Điều 2. Tôn chỉ

1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc nhiều thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2- Hiệp hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trãi về kinh phí.

3. Hiệp hội có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng, có biểu tượng riêng, được mở tài khoản ở Ngân hàng. Có trụ sở riêng chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Điều 3. Mục đích

          Mục đích của Hiệp hội là hoạt động vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và cộng đồng; tập hợp đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, kỹ thuật, mở rộng thị trường, hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         

Điều 4. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1- Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

2. Phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

 

Chương II

 NHIỆM VỤ- QUYỀN HẠN

 

Điều 5. Nhiệm vụ

          1- Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

2- Nghiên cứu và tổng hợp ý kiến các hội viên để phản ánh và đề đạt với Nhà nước về vấn đề liên quan đến hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hội viên.

          3- Tư vấn cho UBND Tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới trên địa bàn Tỉnh.

          4- Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, du lịch và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả doanh nghiệp của các hội viên.

          5- Thực hiện tốt các chính sách xã hội góp phần giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào chung của địa phương.

          6- Giúp các hội viên giải quyết những tranh chấp với các bạn hàng trong và ngoài nước thông qua thương lượng, hoà giải và trọng tài.

          7- Phối hợp với các ngành chức năng và trường Đại học đào tạo bồidưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên.

          8- Tổ chức diễn đàn, đối thoại, các cuộc họp tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước để trao đổi thông tin liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hội viên.

          9- Xuất bản, phát hành báo, tạp chí và in ấn phẩm khác về Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

          10- Tổng hợp thành tích doanh nhân tiêu biểu và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi, đề nghị UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương khen thưởng.

          11- Thực hiện công việc khi UBND tỉnh Kiên Giang giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền.

 

Điều 6. Quyền hạn

          1- Hiệp hội được quan hệ với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong nước, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế- xã hội các nước trong khu vực và quốc tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

          2- Được giới thiệu hội viên và đề cử người đại diện của Hiệp hội đi tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, dự các cuộc triển lãm, hôi nghị, hội thảo… theo quy định của Nhà nước.    Được cử người đại diện của Hiệp hội, Hội thành viên tham gia ứng cử vào các tổ chức dân cử theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. 

3- Tập hợp ý kiến của hội viên có liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp để phản ánh hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải của hội viên trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trước pháp luật.

          4- Đại diện cho hội viên tham gia các hội nghị, hội thảo có liên quan đến chính sách và nghiệp vụ do các cơ quan của Nhà nước tổ chức và triệu tập. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước các giải pháp phát triển ngành nghề và môi trường kinh doanh của hội viên.

          5- Được cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan chức năng cung cấp thông tin về các chính sách, pháp luật kinh tế của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Hội viên.

          6- Tổ chức cho Hội viên tham quan học tập kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm trong các giao dịch kinh tế ở trong và ngoài nước.

          7- Được tạo quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ họat động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động, được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 7. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hiệp hội

1. Tự nguyện, tự quản;

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

4. Không vì mục đích lợi nhuận;

5. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật và Điều lệ hội.

 

Chương III

HỘI VIÊN

 

Điều 8. Thể thức vào Hiệp hội, ra khỏi Hội viên, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên

1. Thủ tục gia nhập hội viện:

- Đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội (mẫu).

- Được Ban Thường trực xem xét chấp thuận và quyết định công nhận là hội viên.

2. Thủ tục ra khỏi Hội viên:

- Hội viên tự nguyện rút khỏi Hiệp hội, gởi đơn cho Ban Thường trực Hiệp hội và phải hoàn thành tài chính đến thời điểm đó.

- Hội viên bị khai trừ khỏi Hiệp hội trong trường hợp vi phạm Điều lệ nghiêm trọng, gây tổn hại đến uy tín, tài sản của Hiệp hội.

- Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban Thường trực quyết định công nhận hội viên ra khỏi Hiệp hội hoặc bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội.

 

Điều 9. Tiêu chuẫn hội viên

          1- Hội viên chính thức:doanh nhân là Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, chủ doanh nghiệp các hội nghề nghiệp, các hợp tác xã, các câu lạc bộ, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đang hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, nếu tự nguyện gia nhập Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, thì được kết nạp là hội viên chính thức.

          2- Hội viên danh dự và thông tấn:là những công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội, có công đóng góp vào sự phát triển Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, thì được kết nạp là hội viên. Hội viên danh dự và hội viên thông tấn được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử, và biểu quyết các công việc của Hiệp hội.

3- Hội viên liên kết:Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, thì được kết nạp là hội viên liên kết, Hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử, và biểu quyết các công việc của Hiệp hội.

 

Điều 10. Hội viên có nghĩa vụ

          1- Chấp hành Điều lệ Hiệp hội, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội và của Ban Chấp hành Hiệp hội.

          2- Tham gia sinh hoạt do Hiệp hội tổ chức.

3- Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

          4- Định kỳ hoặc khi cần báo cáo, cung cấp thông tin số liệu cần thiết phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội.

          5- Tuyên truyền và phát triển hội viên.

          6- Tham gia gây Quỹ tương trợ của Hiệp hội theo tinh thần tự nguyện.

 

Điều 11. Hội viên có quyền

          1- Ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành và các chức vụ khác trong tổ chức của Hiệp hội.

          2- Tham gia thảo luận, biểu quyết, phê bình, chất vấn Ban Chấp hành về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội tại Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường.

          3- Phát biểu ý kiến và kiến nghị, đề đạt nguyện vọng lên các cơ quan của Đảng và Nhà nước để được xem xét và giải quyết thông qua Ban Chấp hành Hiệp hội.

          4- Yêu cầu Hiệp hội bảo vệ, hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Hiệp hội. Được cung cấp những thông tin, chính sách kinh tế của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình.

          5- Được hưởng các quyền lợi ưu đãi từ hoạt động của Hiệp hội và các quyền lợi khác từ Quỹ tương trợ trong các trường hợp: hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc để giải quyết khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đặc biệt ưu tiên đối với những Hội viên có phần đóng góp vào việc gây Quỹ tương trợ. Quyền lợi này được tập thể Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định trên cơ sở Quỹ tương trợ thực có của Hiệp hội và tỷ lệ đóng góp xây dựng Quỹ tương trợ của từng Hội viên.

6- Được quyền xin ra khỏi Hiệp hội nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

          7- Được tham gia các đoàn nghiên cứu khảo sát thị trường trong và ngoài nước do Hiệp hội tổ chức.

          8- Hội viên danh dự được quyền tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trong các cuộc hội nghị nhưng không có quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

 

Chương IV

TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức gồm

          - Đại hội.

          - Ban Chấp hành.

          - Ban Thường trực.

          - Ban Kiểm tra.

          + Các tổ chức trực gồm: Văn phòng, các bộ phận chuyên môn giúp việc, các đơn vị trực thuộc được thành lập theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

         

Điều 13. Đại hội:

          Đại hội nhiệm kỳ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể các hội viên hoặc Đại hội hội viên với số lượng đại biểu tham gia do Ban Chấp hành quy định.

Có 2 loại Đại hội: Đại hội thường kỳ và Đại hội bất thường:

1. Đại hội thường kỳ do Ban Chấp hành triệu tập 05 năm 01 lần có nhiệm vụ sau:

          - Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới của Hiệp hội.

          - Thông qua báo cáo tài chính và bản tổng kết tài sản của Hiệp hội.

          - Quyết định, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp.

          - Bầu ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

                   - Đại hội thường kỳ được xem là hợp lệ khi có số đại biểu có mặt ít nhất 1/2 số hội viên hoặc đại biểu được triệu tập.

- Việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội phải được quá 1/2 số đại biểu chính thức có mặt tán thành, biểu quyết bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Đại hội quyết định.

          2. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị, để giải quyết những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành.

Đại hội đại biểu bất thường được xem là hợp lệ khi có 1/2 số đại biểu được triệu tập tham dự và Nghị quyết của Đại hội có giá trị khi được quá 1/2 số đại biểu có mặt tán thành.

 

 

Điều 14. Ban Chấp hành

          1- Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra với số lượng ủy viên do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 05 năm.

          2- Việc bầu cử Ban Chấp hành được tiến hành theo thể thức trực tiếp, bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Số người đắc cử phải đạt trên 50% số Hội viên đồng ý. Nếu bầu lần thứ nhất không đạt đủ số ủy viên do Đại hội Quyết định thì tiến hành bầu tiếp lần thứ hai cho đủ số hoặc Đại hội Quyết định không bầu thêm nữa.

3.Ban Chấp hành bầu Ban Thường trực sau đó bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký để thay mặt Ban Chấp hành điều hành hoạt động của Hiệp hội. ban Thường trực không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành.

          4- Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Quyết định kế hoạch chương trình công tác hàng năm hoặc giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành.

- Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính nhiệm kỳ và hàng năm của Hiệp hội do Tổng Thư ký báo cáo để trình ra Hội nghị toàn thể hoặc Đại hội toàn thể.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ đại hội.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và các tài liệu trình Đại hội (kể cả Đại hội bất thuờng) và Hội nghị toàn thể hàng năm.

- Quy định cụ thể các nguyên tắc, chế độ quản lý, quy chế sử dụng tài chính của Hiệp hội, quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

- Bầu, bãi, miễn các chức danh lãnh đạo Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký.

- Quyết định triệu tập Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu.

5. Ban chấp hành họp thường kỳ 6 tháng 1 lần để sơ kết tình hình hoạt động của Hiệp hội trong 6 tháng vừa qua và đề ra kế hoạch cho 6 tháng tới. Cuối năm Ban Chấp hành tổ chức hội nghị mở rộng để tổng kết công tác trong năm và đề ra kế hoạch công tác cho năm tới trên cơ sở nghị quyết của đại hội.

6. Cuộc họp Ban Chấp hành đảm bảo có ít nhất trên 1/2 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành. Quyết định của Ban Chấp hành có giá trị theo đa số 2/3 số ủy viên có mặt.

7. Căn cứ tình hình thực tế một số ủy viên Ban Chấp hành sẽ được phân công đảm trách các công tác của Hiệp hội. Trong các cuộc họp định kỳ, Ban Chấp hành cũng như các ủy viên sẽ kiểm điểm nhiệm vụ được phân công.

 

Điều 15: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch

Có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Lãnh đạo và chịu trách nhiệm cao nhất điều hành hoạt động của Hiệp hội.

- Đại diện pháp nhân của Hiệp hội.

- Chủ tải khoản, quản lý tài sản tài chính của Hiệp hội.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội và của Ban Chấp hành.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội.

- Thành lập các tiểu ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội.

2. Các Phó Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể; được ủy quyền điều hành công việc hàng ngày khi Chủ tịch bận công tác hoặc vắng mặt.


 Điều 16. Tổng Thư ký

 Tổng thư ký do Chủ tịch đề cử trình Ban Chấp hành bầu cử. Tổng Thư ký hoạt động theo cơ chế chuyên trách có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 - Tổ chức, điều hành hoạt động hàng ngày của Văn phòng.

 - Giúp Ban Thường trực, Chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày, chuẩn bị các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, các cuộc Hội nghị, Hội thảo do Hiệp hội tổ chức, giúp Ban Thường trực, Chủ tịch điều phối hoạt động của các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc.

 - Quản lý hồ sơ, tài liệu giao dịch.

 - Xây dựng các quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành phê duyệt.

 - Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành về hoạt động của Hiệp hội.

 - Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành.

 - Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các Hội viên và các tổ chức thuộc Hiệp hội.

 - Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và trước pháp luật về các hoạt động của Văn phòng.

 

Điều 17. Ban thường trực

 1. Ban Thường trực gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

 Ban Thường trực là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Hiệp hội, chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 2. Ban thường trực 3 tháng họp 1 lần (khi cần có thể họp đột xuất) kiểm điểm công tác và chuẩn bị các vấn đề sẽ đưa ra hội nghị Ban Chấp hành.

- Tùy theo tình hình có thể họp chuyên đề, bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc của trên 1/2 tổng số thành viên Ban Thường trực.

- Quyết định kết nạp, kỷ luật (kể cả các Ủy viên Ban Chấp hành), bãi miễn tư cách các Hội viên.

- Quyết định xét công nhận Hội viên liên kết hoặc Hội viên danh dự.

- Nghị quyết của Ban Thường trực có giá trị theo đa số biểu quyết.

 

 Điều 18. Văn phòng và các tổ chức thuộc Hiệp hội

1. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Hiệp hội hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành phê duyệt. Nhân sự của văn phòng do Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.

2. Các nhân viên của Văn phòng phải là người có chuyên môn giỏi, có trách nhiệm cao, tuyển dụng công khai và làm việc theo hợp đồng.

3. Kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng do Phó Chủ tịch thường trực dự trù thông qua Chủ tịch trình Ban Chấp hành phê duyệt.

4. Căn cứ vào tình hình thực tế của Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội được quyền thành lập các chi hội theo ngành nghề. Chi hội hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành. Hiệp hội có thể thành lập một số tổ chức trực thuộc hoạt động dịch vụ tư vấn theo quy định của pháp luật để xây dựng và phát triển nguồn thu và hội phí của hội viên đảm bảo cho Hiệp hội tự trang trải về kinh phí hoạt động. Việc thành lập các tổ chức được thực hiện theo qui định của pháp luật.

 

Điều 19: Ban kiểm tra

1. Đại hội nhiệm kỳ bầu Ban Kiểm tra 3 người, không là thành viên trong Ban Chấp hành; nhiệm kỳ của ban kiểm tra là 5 năm.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình tài chính  và các hoạt động của Hiệp hội, giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội.

3. Ban Kiểm tra được mời tham dự trong các cuộc họp của Ban Chấp hành; tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, các vấn đề có liên quan đến Hiệp hội.

 

Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 20. Tài sản, Tài chính

Việc quản lý và sử dụng tài sản và các nguồn tài chính của Hiệp hội thực hiện theo các nguyên tắc chế độ do Ban Chấp hành quy định phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động của Hiệp hội và phải được báo cáo công khai trong các cuộc họp tổng kết năm và Đại hội bất thường.

          Mọi thu chi tài chính của Hiệp hội đều phải thông qua sự phê duyệt của Ban Thường trực, phải ghi vào sổ sách kế toán, chứng từ thu chi cụ thể, rõ ràng theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 21. Hiệp hội có các nguồn thu

          - Hội phí đóng góp của hội viên (căn cứ theo vốn Điều lệ Giấy đăng ký kinh doanh, tăng 20% với mức thu hội phí nhiệm kỳ I (2007-2010).

 

+ Vốn Điều lệ dưới 1 tỷ đồng                            : 600.000 đồng/năm.

+ Vốn Điều lệ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng             : 1.200.000 đồng/năm.

+ Vốn Điều lệ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng           : 2.400.000 đồng/năm.

+ Vốn Điều lệ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng         : 3.600.000 đồng/năm.

+ Vốn Điều lệ 20 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng         : 4.800.000 đồng/năm.

+ Vốn Điều lệ trên 50 tỷ đồng                         : 6.000.000 đồng/năm.

          - Các khoản thu do hoạt động dịch vụ của Hiệp hội.

          - Các khoản tiền ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

          - Các khoản thu qua các dịch vụ công do Nhà nước giao (nếu có) hoặc ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu, dự án, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang.

 

Điều 22. Các khoản chi

          - Chi mua sắm dụng cụ, phương tiện cần thiết để phục vụ hoạt động Hiệp hội.

          - Chi tiền lương và công tác phí của cán bộ chuyên trách, không chuyên trách và lao động làm việc cho Hiệp hội.

          - Chi tổ chức Đại hội, hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

          - Chi khen thưởng hội viên và những tổ chức, cá nhân có công đóng góp  thiết thực đối với hoạt động của Hiệp hội.

          - Chi cho các hoạt động công tác xã hội, từ thiện.

          - Các khoản chi khác có lợi cho Hiệp hội.

         

Điều 23. Quản lý tiền mặt

          Tiền mặt và quỹ của Hiệp hội phải gửi trong Ngân hàng thông qua tài khoản của Hiệp hội, chủ tài khoản là Chủ tịch Hiệp hội.

 

Chương VI

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ HIỆP HỘI

 

Điều 24. Ngừng hoạt động và thanh lý

          1- Hiệp hội có thể ngừng hoạt động trong các trường hợp sau đây:

          - Giải thể vì Hiệp hội không còn cần thiết để tồn tại nữa.

          - Hiệp hội chuyển thể thành một tổ chức mới.

          2- Việc ngừng hoạt động của Hiệp hội được thực hiện bằng Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường với sự đồng ý của 2/3 số Hội viên hiện diện và theo Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang.

          3- Trong trường hợp Hiệp hội ngừng hoạt động, Ban Chấp hành sẽ chỉ định một Ban Thanh lý tài sản để kiểm kê, thanh toán và bảo quản tài sản cho đến khi thanh lý xong.

          Việc lập Ban Thanh lý và kết quả thanh lý tài sản phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 25. Khen thưởng

- Các hội viên có nhiều thành tích đóng góp vào các hoạt động của Hiệp hội, sẽ được Ban Chấp hành Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị UBND Tỉnh, Chính phủ, Nhà nước khen thưởng.

- Hàng năm Hiệp hội phối hợp với các Sở ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng doanh nhân Kiên Giang tiêu biểu và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. 

 

Điều 26. kỷ luật

Các Hội viên vi phạm Điều lệ của Hiệp hội, không chấp hành các Nghị quyết của Đại hội và quyết định của Ban Chấp hành làm tổn hại đến uy tín, quyền lợi Hiệp hội, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị Ban chấp hành ra quyết định thi hành kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Hiệp hội.

 

Điều 27. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Ban Kiểm tra tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, các vấn đề có liên quan đến Ban Chấp hành và hoạt động của Hiệp hội Hiệp hội đề nghị Ban Chấp hành ra quyết định Tùy theo mức độ vi phạm có hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, truy tố và buộc bồi thường vật chất tiền và tài sản của Hiệp hội.

 

Chương XIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 28. Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung Điều lệ

          1- Bản Điều lệ này gồm 08 Chương, 28 Điều được Đại hội thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2011 và chỉ sữa đổi bổ sung theo nghị quyết của Đại hội và được nhất trí của ít nhất ½ số hội viên có mặt dự Đại hội.

          2- Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội thông qua và phải được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt mới có giá trị thi hành.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hiệp hội.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lư Văn Còn

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                        


STT Họ tên Doanh nghiệp
1 Trần Thọ Thắng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
2 Nguyễn Hồng Thái Công ty Cổ phần Dịch vụ Kế toán Thái Sơn
3 Võ Văn Tuấn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Kiên Giang
4 Từ Ngọc Đức Công ty TNHH SX&TM Kiên Giang Composite
5 Phan Thị Sáng Công ty TNHH Thanh Xuân - Nhà máy Phân bón Đại Nông
6 Trương Thị Bé Tư Doanh nghiệp Tư nhân Nước mắm Hải Đăng
7 Phan Văn Đông Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Kiên Giang (KIGIFAC)
8 Nguyễn Văn Mẫn Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Eo Xoài
9 Nguyễn Quang Mãi Doanh nghiệp Tư nhân Nam Phương
10 Hồ Văn Hóa Doanh nghiệp Tư nhân Hưng Lợi
11 Lâm Thành Được Xí nghiệp In Hồ Văn Tẩu
12 Nguyễn Văn Cường Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên
13 Lý Bản Lảnh Công ty TNHH SX - TM - DV và Xây dựng Lý Tài Phát
14 Nguyễn Văn Hài Công ty TNHH TM-DV Tín Thành
15 Đỗ Anh Dũng Công ty Cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc
16 Nguyễn Ấn DNTN Thiên Ân
17 Phan Văn Phát Nhà máy xay lúa Bình Minh
18 Vũ Bảo Trường Công ty CP Vận tải Thủy Bộ Kiên Giang
19 Hoàng Gia Ngữ Công ty TNHH Hiệp Thành
20 Phạm Huỳnh Quốc Thanh Công ty TNHH Kim Hoa
21 Trần Thị Xuân Lý Công ty TNHH Hoa Biển
22 Trần Phước Ninh Chi nhánh Viettel Kiên Giang – Tập đoàn Viễn thông Quân đội
23 Trần Thanh Khiêm Cơ sở Sản xuất Chế biến Gạo Chất lượng cao Thành Khiêm
24 Nguyễn Thị Hoàng Quyên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
25 Võ Thành Nam Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch Phú Quốc
26 Nguyễn Văn Măng Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Mỹ
27 Lương Thị Mỹ Hồng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hen Ry Hồng
28 Trần Minh Quang Công viên văn hóa An Hòa
29 Đỗ Hoàng Nhơn Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
30 Lê Văn An Công ty CP Phát triển Nhà Kiên Giang
31 Trần Văn Năm Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
32 Trần Minh Trải Công ty Cổ phần Nước đá Thủy sản Kiên Giang
33 Lê Thị Như Hà Công ty Cổ phần Du lịch- Thương mại Hòa Giang
34 Châu Văn Hiếu Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Kiên Giang
35 Lưu Chí Thịnh Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang
36 Trần Quốc Dũng Công ty Cổ phần Kiên Hùng
37 Nguyễn Đoàn Kết Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Quân Hải
38 Trần Đức Thiện Công ty TNHH MTV Nông Lâm nghiệp Kiên Giang (KIFACO)
39 Nguyễn Công Nghi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang
40 Trịnh Tiến Thu Doanh nghiệp Tư nhân Uy Thịnh
41 Nguyễn Văn Bá Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi Bá Phúc
42 Phan Văn Sĩ Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Kiên Giang
43 Trần Thanh Thủy Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
44 Phạm Thanh Phú Công ty Bảo Minh Kiên Giang
45 Phan Văn Hùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Phan Hùng
46 Nguyễn Huỳnh Phương Công ty Cổ phần Thuận Tiến
47 Đào Trung Kiên Công ty TNHH thương mại Cơ khí Ngân Hà
48 La Hải Bằng Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang
49 Đỗ Thị Tím Công ty Cổ phần Phú Minh Anh
50 Huỳnh Phước Huệ Công ty TNHH một thành viên Cội Nguồn Phú Quốc
51 Trần Văn Trung Doanh nghiệp Tư nhân Trung Nho
52 Võ Thanh Tùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
53 Đinh Kim Thoa Tiệm Cơm Minh Nhựt II
54 Võ Văn Tùng Quyết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
55 Đặng Ngọc Hải Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
56 Võ Văn Mạnh Doanh nghiệp Tư nhân Lâm Mạnh Phát
57 Hà Chí Dũng Công ty Cổ phần Chế biến Hải sản và Tư vấn Đầu tư Tân Tấn Phát
58 Phạm Thị Thơi Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Phượng
59 Huỳnh Văn Y Cơ sở Sản xuất Nước chấm Vĩnh Hảo
60 Lê Văn Út Công ty Bảo việt Kiên Giang
61 Nguyễn Văn Thạnh Công ty TNHH Phần mền SU LA VI
62 Lương Xuân Bá Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang
63 Ngô Minh Luân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- CN Kiên Giang (SCB)
64 Nguyễn Huy Hoàng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Huy Nam
65 Nguyễn Tấn Đạt Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hồng Phát
66 Lưu Sinh Xí nghiệp nước đá Đức Lợi
67 Lưu Văn Tỷ Công ty TNHH Đức Lợi
68 Nguyễn Văn Sung Doanh nghiệp Tư nhân Thu Thủy
69 Trần Kiên Nghị Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang
70 Nguyễn Văn Xê Doanh nghiệp tư nhân Tư Xê
71 Lưu Thị Cúc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chín Hoàng
72 Phạm Văn Vệ Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
73 Tạ Thanh Liễn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Liễn
74 Nguyễn Thanh Bình Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Kiên Giang
75 Trần Thượng Đỉnh Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp
76 Đổ Văn Phùng Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hiệp Thành
77 Phan Thanh Tân Công ty Cổ phần Thiên Giang
78 Huỳnh Thị Phượng Doanh nghiệp Tư nhân Kim Phượng
79 Lý Văn Sơn Công ty CP Nông Trại Sinh Thái (ECOFARM)
80 Lư Hoàng Minh Doanh nghiệp Tư nhân Minh Phển
81 Nguyễn Thị Cẩm Nhan Công ty CP Thủy Sản Vinh Cường
82 Lê Thị Kim Châu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Châu
83 Trần Phương Tâm Công ty TNHH Môi trường Tài Nguyên Xanh
84 Lê Thị Bé Doanh nghiệp Tư nhân Trần Khải
85 Vũ Quang Hiển Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Kiên Giang
86 Trương Văn Sơn Công ty Cổ phần Định Giá , Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vi Na Sun
87 Võ Văn Thành Công ty Cổ phần Du lịch Phú Quốc
88 Dương Thị Thanh Nguyệt Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KIGIMEX)
89 Nguyễn Quang Minh Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường
90 Lâm Minh Đạo Công ty CP SX Vật liệu Xây dựng Kiên Giang
91 Phùng Văn Xồi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát
92 Nguyễn Văn Phúc Công ty Cổ phần TM - DV Tin học ABC
93 Dương Mỹ Hồng Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Thiện
94 Nguyễn Văn Năm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Năm Nhỏ
95 Khưu Kim Xuyến Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu tại Kiên Giang
96 Võ Tấn Hiệp Công ty CP Kinh doanh Nông Sản Kiên Giang
97 Phạm Văn Sinh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Đông Nam Á
98 Phan Văn Đông Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Kiên Giang (KIGIFAC)
99 La Thành Ngôn Công ty Cổ phần Du lịch U Minh Thượng
100 Lâm Minh Thanh Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Rạch Giá
101 Tạ Hoàng Vân Cơ sở Cơ Điện Hoàng Vân
102 Trương Kim Chi Cty TNHH Dịch Vụ và Xây Dựng Trương Tấn Phát
103 Nguyễn Ngọc Hải Đăng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - CN Kiên Giang
104 Nguyễn Văn Đăng Công ty TNHH Tin học Nguyễn Đăng
105 Phạm Đức Mỹ Công ty TNHH Khảo sát và Kiểm định Xây dựng Đức Mỹ
106 Quảng Trọng Sang Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Kiến trúc Nam Đảo
107 Vương Đức Trường Công ty TNHH Trường Phát
108 Lâm Đức Mạnh Công ty Cổ phần Mùa Vàng Kiên Giang
109 Lê Thanh Tuấn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang
110 Võ Đại Lực Công ty TNHH Tiến Minh
111 Huỳnh Hồng Mai Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
112 Lê Trọng Tú Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang
113 Nguyễn Thị Tịnh DNTN SX nước mắm Thanh Quốc
114 Nguyễn Phúc Dũng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Kiên Giang (ACB)
115 Trần Hưng Khởi Công ty Cổ phần Khang Thịnh
116 Sử Hữu Cường Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát
117 Tăng Tấn Đạt Công ty Cổ phần thương mại du lịch Ngọc Phú Quốc
118 Hồng Ngọc Tâm Mắt Kính Hồng Tâm
119 Nguyễn Văn Dũng Công ty TNHH MTV 622 chi nhánh NHKS Thiên Hải Sơn
120 Trịnh Văn Châu Công ty THNN 1TV Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng Kiến Hưng Phát
121 Trần Trung Kiên Công ty Cổ Phần gạch không nung Kiên Giang
122 Lê Công Thuận Cơ sở nước khoáng Nguyễn Lê
123 Huỳnh Thanh Dũng Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Kiên Giang
124 Mai Thành Chính Công ty TNHH 1TV Thành Chính
125 Dương Thu Hà Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
126 Nguyễn Văn Hạnh Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mũi Nai Hà Tiên
127 Huỳnh Hà Phương Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang
128 Nguyễn Chí Sơn Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kiên Giang
129 Đoàn Thanh Tú Công ty TNHH MTV Vĩnh Kiên
130 Võ Thế Cường Doanh nghiệp Tư nhân O HUI Kiên Giang
131 Lê Đình Minh Thy Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel – Chi nhánh Rạch Giá
132 Nguyễn Ngọc Hồ Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Kiên Giang
133 Nguyễn Hữu Hoài Phương Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước Kiên Giang
134 Trần Thọ Thắng Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
135 Nguyễn Tấn Phúc DNTN Tấn phúc
136 Võ Văn Nghiêm Cty TNHH MTV Quảng cáo Nắng mới
137 Nguyễn Hoàng Vũ Công ty Bảo hiểm Bảo Long Kiên Giang
138 Lê Văn Thập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang
139 Nguyễn Vũ Hoàng Oanh Công ty TNHH An Phát
140 Nguyễn Văn Chinh Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang
141 Chu Thị Thủy Công ty TNHH 1TV Đức Anh KG
142 Doãn Thị Thúy Nga Công ty TNHH Kinh doanh Chế biến Nông thủy sản Mi Ngon Ngon
143 Lê Kim Thàng Công ty TNHH Kim Thàng
144 Danh Hoàng Ân Garage xe Hoàng Ân
145 Dương Hoài Phong Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát Kiên Giang
146 Nguyễn Phúc Hòa Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Rạch Sỏi
147 Trần Tuấn Anh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
148 Bà: Nguyễn Thị Kim Anh Trường THPT Ischool Rạch Giá
149 Vũ Xuân Huyền Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên
150 Nguyễn Ngọc Mai Chi nhánh Công ty Cổ phần phòng khám đa khoa Duy Khang – Rạch Giá
151 Đỗ Quốc An Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xuất Nhập khẩu Quốc An Kiên Giang
152 Lâm Kim Tâm Công ty TNHH Quả Tim Vàng
153 Phạm Minh Tuấn Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang
154 Huỳnh Châu Sang Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền
155 Hồ Kim Liên Công ty TNHH Khải Hoàn
156 Lý Kiến Nghiệp Hộ kinh doanh Lý Kiến Nghiệp
157 Nguyễn Thanh Thảo Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MB
158 Nguyễn Thanh Tung Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
159 Võ Văn Tuấn Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến Thiết Kiên Giang
160 Nguyễn Phú Dũng Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang
DOANH NGHIỆP KIÊN GIANG