Ủy Ban Kiểm tra

1

Ông Nguyễn Hồng Thái

Giám đốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kế toán Thái Sơn

Trưởng Ban

2

Ông Đoàn Thanh Tú

Giám đốc

Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Kiên

Ủy Viên

3

Ông Hà Hữu Tài

Chuyên viên

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

Ủy Viên