TÊN GỌI- TÔN CHỈ- MỤC ĐÍCH

I. Tên gọi

1- Tên tiếng Việt: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Tên tiếng Anh: Kien Giang Business Association.

Tên viết tắt: KIGIBA.

2- Trụ sở của Hiệp hội được đặt tại số 273 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

II. Tôn chỉ

1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc nhiều thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2- Hiệp hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trãi về kinh phí.

3. Hiệp hội có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng, có biểu tượng riêng, được mở tài khoản ở Ngân hàng. Có trụ sở riêng chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

III. Mục đích

Mục đích của Hiệp hội là hoạt động vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và cộng đồng; tập hợp đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, kỹ thuật, mở rộng thị trường, hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1- Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

2. Phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang (KIGIBA) được thành lập theo Quyết định Số 03/QĐ-UB ngày 02/04/2003 v/v Thành lập Hiệp hội Công Thương tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số: 1197/QĐ-UB ngày 18/05/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang v/v đổi tên Hiệp hội Công Thương tỉnh Kiên Giang thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 1703/QĐ-UB ngày 10/09/2007 v/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ I (2007-2010) Quyết định số 1702/QĐ-UB ngày 10/09/2007 v/v công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ I (2007-2010).

Tháng 5 năm 2011 Hiệp hội tiến hành Đại hội lần II nhiệm kỳ 2011-2016 và được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Điều lệ hoạt động theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 14/6/2011.

Hiệp hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về kinh phí. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng. Hiệp hội hoạt động theo Điều lệ  được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt. Hiệp hội hoạt động vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và cộng đồng, tập hợp đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, kỹ thuật, mở rộng thị trường, hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Phương châm hoạt động của KIGIBA là: “ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN”